Strona główna arrow Prace interwencyjne

Biuletyn Informacji Publicznej  e_PULS Pośrednictwo  Powiat Żagański  Europejski Fundusz Społeczny  Portal Unii Europejskiej  EQUAL  EURES  Zielona Linia, tel. 19524


Prace interwencyjne
PDF Drukuj
Wpisał: Kozłowska Ewa   

 ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH OBOWIĄZUJĄCE DO KOŃCA ROKU 2014

Prace interwencyjne:

oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych wpisujących się w profil pomocy  II / art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku/

Pomoc , o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

1. Art. 51, 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. poz. 864).
3. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
4. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z24.12.2013, str.9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
5. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że ze względu na przekroczenie limitu zobowiązań na rok 2015 wszystkie umowy zawierane będą na okres maksymalny do 30.12.2014r. 

 Prace interwencyjne

zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ etatu – refundacja wynagrodzenia w wysokości 831 zł  + ZUS od refundowanego wynagrodzenia. Pracodawca jest zobowiązany, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego/ych bezrobotnego/nych przez okres co najmniej 3 miesięcy w ramach umowy o pracę.

Wyczerpujących informacji można uzyskać dzwoniąc:
 telefon /68/ 377-32-75, 477-78-39, pok. 12
Halina Janowska – specjalista do spraw programów,
adres e-mail Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Urszula Piorun – specjalista do spraw programów
adres e-mail   Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Wniosek o organizację prac interwencyjnych związany z  pomocą de minimis [wniosek]

Załączniki:
1. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [wniosek]
2. Informacja uzupełniająca do formularza przy ubieganiu się o pomoc de minimis [wniosek]
3. Zgłoszenie wolnego miejsca pracy [wniosek]
4. Wniosek o zwrot kosztów poniesionych w ramach prac interwencyjnych [wniosek]
 

Wniosek o organizację prac interwencyjnych dla pracodawców nie podlegających przepisom dot. Pomocy publicznej [wniosek]

Załączniki:
1. Zgłoszenie wolnego miejsca pracy [wniosek]
2. Wniosek o zwrot kosztów poniesionych w ramach prac interwencyjnych [wniosek]

 

Zmieniony ( 03.09.2014. )
 
© 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.