Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej  e_PULS Pośrednictwo  Powiat Żagański  Europejski Fundusz Społeczny  Portal Unii Europejskiej  EQUAL  EURES  Zielona Linia, tel. 19524


Strona główna

Targi Lokalnych Produktów i Usług
 26.04.2014 r.
(Żagań, Sala Kryształowa ŻPK)

(informacja)


Zapraszamy na giełdę pracy w zawodzie Pracownik Ochrony

Termin: 22.04.2014 godz. 13:00

Miejsce PUP Żagań pok. nr  32

Wymagania pracodawcy:

1) wykształcenie podstawowe, zasadnicze zawodowe

2) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Praca w Iłowej

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze pracownika ochrony
proszone są o  kontakt telefoniczny z pracodawcą pod numerem 693 110 324

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy - wstęp wolny


Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 maja 2014 r. w Irlandii odbędą się Europejskie Dni Pracy Online skierowane do specjalistów z zakresu teleinformatyki zainteresowanych zatrudnieniem w Irlandii. Europejskie Dni Pracy w formie online umożliwiają nawiązanie kontaktu poszukujących pracy za granicą z zagranicznymi pracodawcami bez konieczności opuszczania domu. Poszukujący pracy mogą znaleźć nie tylko możliwość zgłoszenia swojej kandydatury na prezentowane stanowiska, umówić się na rozmowy kwalifikacyjne, ale także uzyskać wiele informacji praktycznych oraz porad udzielanych przez doradców EURES oraz innych ekspertów z zakresu rynku pracy.Europejskie Dni Pracy organizowane są przez sieć Międzynarodowego Pośrednictwa Pracy EURES oraz Komisję Europejską.
Osoby zainteresowane udziałem w powyższym wydarzeniu, posługujące się językiem angielskim, proszone są o dokonanie rejestracji poprzez stronę internetową: http://www.europeanjobdays.eu/dublin

W załączeniu  plakat oraz ulotkę promujące Europejskie Dni Pracy Online w Irlandii. (plakat)  (ulotka)


Uprzejmie informujemy, że dnia 29 kwietnia 2014 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie informacyjne dla specjalistów z branży medycznej na temat uznawania kwalifikacji zawodowych na terenie Brandenburgii w Niemczech. W załączeniu  plakat promujący powyższe wydarzenie. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zapisy na spotkanie prowadzone są telefonicznie pod numerem 68 456 77 07. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod tym samym numerem. (plakat)


Serdecznie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne do pracy na terenie Niemiec w zawodach z branży gastronomiczno- hotelarskiej do pracy sezonowej, które odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, przy ulicy Wyspiańskiego 15 w sali 05, w dniu 24 kwietnia 2014 r. od godziny 10.00 do 13.00.
 
Spotkanie organizowane jest w ramach współpracy z niemieckim urzędem pracy w Cottbus, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.(plakat)
Zapraszamy do udziału w projekcie

"Z komputerem na TY - kursy ECDL dla mieszkańców województwa lubuskiego".

ulotka (pdf) 
plakat (pdf) 


Nabór do pracy na stanowisko Szwacz

Zapraszamy na spotkanie informacyjno rekrutacyjne dotyczące naboru na stanowisko szwacz  do Fabryki Mebli Gawin Meble Sp. z o.o. Sp. k., które odbędzie się w dniu 31/03/2014 o godz. 10: 00

w Żaganiu przy ulicy Spółdzielczej  2.

Wymagania stawiane kandydatom: doświadczenie min. 2 lata na stanowisku szwacz, pfererowane osoby z doświadczeniem w szyciu ciężkim

Zaprasamy na spotkanie kandtydatów, którzy nie brali udziału w spotkaniu w stycziu 2014 r


Zapraszamy do udziału w projekcie  "Profesjonalni Pracownicy 50 Plus"
 
Szczegółowe informacje - ulotka (jpg) 
 
Formularz zgłoszeniowy (doc)


Zapraszamy pracodawców oraz osoby niepełnosprawne do 25 roku życia lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą - do 27 roku życia do udziału w projekcie "JUNIOR" w ramach, którego istnieje możliwość organizacji staży.
Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe młodym osobom niepełnosprawnym. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach. (informacja 1) , (informacja 2)


Składki dla sprawujących opiekę nad dzieckiem

dla osób, które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym ( w tym bezrobotnych)

Od  1 września 2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ubezpieczenia dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka lub dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Przez ten czas składki na ubezpieczenie emerytalne będą finansowane z budżetu państwa od kwoty odpowiadającej 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2014 wynosi ono 1680 zł brutto – 75% od tej sumy to 1260 zł brutto).
Prawo do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym przysługuje jednemu z rodziców pod warunkiem, że drugi rodzic nie jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym z tego tytułu albo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi jako osoba; pobierająca zasiłek macierzyński, przebywająca na urlopie wychowawczym, sprawująca osobista opiekę nad dzieckiem.
Składki na ubezpieczenie emerytalne będą odprowadzane za osobę opiekującą się dzieckiem od dnia złożenia przez nią w ZUS specjalnego oświadczenia.
Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem dostępne są na stronie internetowej ZUS http://www.zus.pl/  pod nr infolinii: 801 400 987 z telefonów stacjonarnych lub (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych lub terenowej jednostce ZUS Żary tel. 374 22 67.

Podstawa prawna:
art. 6b oraz art. 36 ust. 2b, ust. 15 i ust. 16 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1442).


UWAGA

PIT–11* dla zarejestrowanych w PUP Żagań 

Informacja o dochodach rocznych za 2013 r.
będzie wydawana od 04 do 21 lutego br.

w pokojach według nazwisk rozpoczynających się na literę:

A, B, C, D, E, F, G, R, S, Ś -   pokój  16 

H, I, J, K, L, Ł, M, N, O -   pokój  06

P, T, U, W, Y, Z, Ź, Ż -    pokój  04    

PIT-11*  dla zarejestrowanych w Filii w Szprotawie

Informacja o dochodach rocznych za 2013 r.
będzie wydawana od 07 do 24 lutego br.

w pokojach według nazwisk rozpoczynających się na literę:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł - pokój 3
M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z, Ż, Ź - pokój 2 


Powiatowy Urząd Pracy informuje, że Europejska Grupa Doradcza we współpracy z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej realizuje projekt pn. „ Nowe kwalifikacje zawodowe dla osób 50+” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, adresowany do osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy zamieszkujących obszar województwa lubuskiego. (informacje)


Powiatowy Urząd Pracy informuje, że Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zaprasza osoby bezrobotne w wieku 15-30l. z terenu gmin Brzeźnica, Małomice, Iłowa Niegosławice zaprasza do udziału w projekcie pn. „Daj sobie szansę, zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę”. (informacje)

Spotkanie informacyjne - 24.04.2014r. godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu, pok. nr 32.


Informacja dotycząca „Rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za 2013 rok”

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu roczne zestawienie składek społecznych i zdrowotnych za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, w celu ich weryfikacji.

Zestawienia za 2013 rok, osoby zarejestrowane bez prawa do zasiłku w PUP Żagań mogą otrzymać w siedzibie urzędu przy ul. Dworcowej 9, w pok. nr 5, natomiast osoby zarejestrowane w Filii PUP w Szprotawie w siedzibie Filii przy ul. Bronka Kozaka 4, w pok. nr 17.

Informujemy, że jest to wyłącznie dokument informacyjny i nie podlega rozliczeniu rocznemu w Urzędzie Skarbowym.


 OGŁOSZENIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŻAGANIU, informuje, że w dniach 02.01.2014r. i 03.01.2014r. w godz. od 8:00 do 14:00, byli pracownicy Huty Szkła w Wymiarkach S.A. w Upadłości Likwidacyjnej mogą zarejestrować się jako osoby bezrobotne w Wymiarkach, ul. Księcia Witolda 5  -  Sala Ślubów.               
Rejestracja odbędzie się po przedłożeniu kompletu dokumentów. Druki wymagane do rejestracji (można pobrać na stronie) www.pup.zagan.pl- zakładka- Rejestracja-Dokumenty wymagane przy rejestracji - Druki do rejestracji. Szczegółowe informacje  : Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu pok. nr 2, 4, 6, 16 tel. 377 32 75 lub 477 78 39/40.


F.H-U. „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich” zaprasza do udziału
w projekcie „Od niepracującego do zatrudnionego – program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które nie ukończyły
30 roku życia oraz zamieszkują teren województwa lubuskiego.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie, poprzez realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących:

 • Trening aktywności;
 • Poradnictwo zawodowe;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Szkolenia zawodowe;
 • Staże zawodowe pozwalające na zdobycie doświadczenia zawodowego (6-miesięczne);
 • Darmowe materiały dydaktyczne oraz stypendia dla uczestników.

Szkolenia zawodowe oraz staże przeprowadzone zostaną w zawodach:

 • profesjonalny  sprzedawca
 • specjalista  ds. księgowości, kadr i płac
 • opiekun  dziecięcy  i  osób starszych
 • specjalista  prac wykończeniowych w budownictwie.

Dodatkowe informacje  (szczegóły)

Kontakt :

F.H-U. „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich”

ul. Działkowa 14 B, 65-767 Zielona Góra

tel./fax 68 451 97 99, kom. 508 197 207

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; http://www.cksowa.edu.pl/


OGŁOSZENIE O NABORZE
Zapraszamy do udziału w projekcie  ,,Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawo-dowej osób niepełnosprawnych”
Cel projektu: dopasowanie ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie żagańskim do ich potrzeb w okresie do 28.02.2015 r. poprzez stworzenie nowych i udoskonalenie istniejących metod i narzędzi.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:
1. Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
2. Zamieszkałe na terenie powiatu żagańskiego
3. W wieku aktywności zawodowej
4. Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

Działania nieodpłatne skierowane do uczestników projektu (wg indywidualnych potrzeb):
• Wsparcie osobistego coacha
• Udzielenie informacji o możliwości wsparcia przez PCPR, PUP, OPS
• Indywidualne spotkanie z psychologiem
• Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym
• Sporządzenie Portfolio
• Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania
• Skierowanie do Międzysektorowej Grupy Wsparcia
• Udział w kursach/ szkoleniach zawodowych, w tym z zakresu zakładania działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej
• Udział w wizytach studyjnych u pracodawców
• Udział w  stażach zawodowych
• Udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub założenie spółdzielni socjalnej
• Kierowanie do zatrudnienia

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu pok. 25 – Pani Estera Kurek

Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie kompletu formularzy w siedzibie PUP w Żaganiu do dnia 30 listopada 2013 r.

Projektodawca: Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach
Partnerzy:
1.  MM Global Consulting sp. z o.o.
2. Stowarzyszenie PEGAZ
3. Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu


Staże dla niepełnosprawnych Romów

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 40 niepełnosprawnych bezrobotnych i
nieaktywnych zawodowo Romów (kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie
Polski).

Szczegółowe informacje - ulotka [PDF] (szczegóły)


Szanowni Pracodawcy !
Uprzejmie informujemy, że od dnia 02 września 2013 roku obsługa

Pracodawców z terenu filii w Szprotawie będzie realizowana  przez PUP w Żaganiu.

Zainteresowanych prosimy  o kontakt z Panią Marią Pajdosz lub Panią Ewą Piotrowiak

 tel. kontaktowy 68 477 78 39 wew. 13

Jednocześnie informujemy, że prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, staże zawodowe, szkolenia, dotacje i refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy realizowane są przez

 Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu

wnioski na w/w formy aktywne prosimy składać w sekretariacie PUP w Żaganiu ul. Dworcowa 9.

Informacje w sprawie :

 • wniosków o organizację prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych udzielają pracownicy PUP pokój nr 12, I piętro tel. 68 377-32-75 wew. 11,
 • wniosków o organizację staży zawodowych, szkoleń – udzielają pracownicy PUP pokój nr 22, II piętro tel. 68-377-32-75 wew. 22
 • wniosków o refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy – udziela pracownik PUP pokój nr 11, I piętro tel. 68 377-32-75 wew. 27    

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie

"EKOkwalifikacje Lubuszan 50+ szansą na pracę"

Ulotka [pdf]

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu - [PDF]

Formularz rekrutacyjny - [PDF]

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - [PDF]

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - [PDF]


Informacja dla Pracodawców
 • Pracodawco, jeśli chcesz otrzymywać bezpośrednio na Twoją pocztę elektroniczną informacje o:

  • sytuacji na lokalnym rynku pracy,
  • realizowanych programach,
  • środkach posiadanych na aktywizację osób bezrobotnych,
  • naborach wniosków na poszczególne formy zatrudnienia (staż, prace interwencyjne, refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy)

  wypełnij formularz zgłoszeniowy / aktualizacyjny i prześlij go do Urzędu.


   Program specjalny EKO SZANSA - 2013 [pdf - 61 kb]

  UWAGA

  PIT–11 * dla zarejestrowanych w PUP ŻAGAŃ

  Informacja o dochodach rocznych za 2012 r.
  będzie wydawana od 01 do 20 lutego br.

  w pokojach według nazwisk rozpoczynających się na literę:

  A, B, C, D, E, F, G, R, S, Ś -   pokój  16

  H, I, J, K, L, Ł, M, N, O -   pokój  06

  P, T, U, W, Y, Z, Ź, Ż -    pokój  04

  OSOBY ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY:
  Mogą odbierać w  Zamiejscowych Punktach Pośrednictwa Pracy  (po wcześniejszym zgłoszeniu) w:
  • Brzeźnicy  (w każdy wtorek i piątek)
  • Gozdnicy (w każdy poniedziałek i piątek)
  • Iłowej Żagańskiej (oprócz środy)
  • Wymiarkach (w każdy wtorek i czwartek)

  PIT–11 * dla zarejestrowanych w PUP ŻAGAŃ filia Szprotawa

  Informacja o dochodach rocznych za 2012 r.
  będzie wydawana od 01 do 22 lutego br.

    w pokojach według nazwisk rozpoczynających się na literę:

  A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J – pokój 3

  K, L, Ł, M, N, O, P – pokój 1

  R, S, Ś, T, U, W, Y, Z, Ż, Ź – pokój 2

  OSOBY ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY:
  Mogą odbierać w  Zamiejscowych Punktach Pośrednictwa Pracy  (po wcześniejszym zgłoszeniu) w:
  •          Małomice  (od poniedziałku do środy)
  •          Niegosławicach (od wtorku do piątku)


  INFORMACJA

  Na mocy art.41 ust.8  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 205 poz.1585 z 2009r. z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne w stosunku do zarejestrowanych osób bezrobotnych przekazuje ubezpieczonemu informacje zawarte w raportach miesięcznych przekazanych do ZUS w podziale na poszczególne miesiące za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego w formie dokumentu elektronicznego – w celu ich weryfikacji.

  Osoby bezrobotne zarejestrowane bez prawa do świadczeń mogą zgłaszać się do urzędu osobiście – do pokoju według nazwisk rozpoczynających się na literę:

  PUP ŻAGAŃ:
  A, B, C, D, E, F, G, R, S, Ś - pokój  16          
  H, I, J, K, L, Ł, M, N, O - pokój  06
  P, T, U, W, Y, Z, Ź, Ż - pokój  04    

  FILIA W SZPROTAWIE:
  A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J - pokój 3    
  K, L, Ł, M, N, O, P - pokój 1
  R, S, Ś, T, U, W, Y, Z, Ź, Ż - pokój 2  


  w terminie do dnia 28.02.2013 r. w celu weryfikacji informacji zawartych w raportach za 2012 rok  


     INFORMACJA !!!

  Od dnia 01.02.2012r. wypłaty zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych, realizowane będą:

  Dla zarejestrowanych w PUP Żagań ul. Dworcowa 9
   Agencja PKO w Żaganiu przy Placu Słowiańskim 6 (lokal po byłej cukierni)
  w godzinach 8:30 – 15:00
  Dla zarejestrowanych w filii Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
  Agencja PKO w Szprotawie przy ul. Generała Andersa 1
  w godzinach 8:30 – 15:00


  Informacja

  Osoby, które zgłosiły do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, które ukończyły 18 lat a kształcą się dalej (do ukończenia 26 lat) proszone są o niezwłoczne dostarczenie zaświadczenia ze szkoły z planowaną datą ukończenia nauki ,według nazwisk rozpoczynających się na literę do pokoi:

  • PUP Żagań: 4, 6, 16 :

   pokój  16  - A, B, C, D, E, F, G,  R, S, Ś

   pokój  06 - H, I, J, K, L, Ł, M, N, O  

   pokój  04   - P,  T, U, W, Y, Z, Ź, Ż

  • Filia Szprotawa: 1, 2, 3:

   pokój  1 - K, L, Ł, M, N, O, P

   pokój  2 - R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż

   pokój  3 - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J  Image 

    

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
  68-100 Żagań, ul. Dworcowa 9

  tel. (68) 477-78-39, 477-78-40
  fax. (68) 377-32-75

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu filia w Szprotawie
  67-300 Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
  tel. (68) 376-26-54, 376-43-01
  fax. (68) 376-43-01

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726


  Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń. Tel. 19524.

    

  Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*


  • Z telefonów stacjonarnych płatne jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora


  Uwaga!
  Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

  Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń. Tel. 19524.

 
© 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.