Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej  e_PULS Pośrednictwo  Powiat Żagański  Europejski Fundusz Społeczny  Portal Unii Europejskiej  EQUAL  EURES  Zielona Linia, tel. 19524


Strona główna

Dnia 24.12.2014r. /WIGILIA/

POWIATOWY URZĄD PRACY BĘDZIE NIECZYNNY 


POWIATOWY URZĄD PRACY  W  ŻAGANIU

ZAPRASZA NA

POLSKO-NIEMIECKI DZIEŃ DORADCZY

10.12.2014

10:00 - 10:20 Nauka zawodu w Niemczech

10:20 - 10:40 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

10:40 – 11:00 Warunki życia i pracy w Niemczech

11:00  - 11:20 Rozliczanie w Polsce dochodów zagranicznych na przykładzie
Niemiec

11:20 – 11:30 Prezentacja ofert pracy w ramach EURES z Niemiec

11:30 - 12:30 Konsultacje indywidualne , informacje o ofertach pracy

w Niemczech

MIEJSCE SPOTKANIA : ŻAGAŃ, HOTEL WILLA PARK, UL. PIŁSUDSKIEGO 25

 

WSTĘP WOLNY

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Pożyczka na podjęcie działałności gospodarczej oraz  na utworzenie miejsca pracy

informacja (pdf)


Zaproszenie na konferencj ę

Szanowni Pracodawcy

Serdecznie zapraszam na konferencję promującą wsparcie Przedsiębiorców i
Pracodawców powiatu żagańskiego przy zatrudnianiu pracowników oraz społeczną
odpowiedzialność biznesu. Konferencja odbędzie się w dniu 28.11.2014 r  w
Żaganiu.

Program konferencji

10:00 - 10:10 Powitanie
10:10-10:35 Wsparcie dla Pracodawców z Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego
10:30 - 11:00  Wsparcie dla Pracodawców ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
11:00 - 11:20 Budowanie strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
11:20 - 11:40 Budowanie partnerstw
11:40 - 12:00 Innowacje społeczne

12:00 – 12:10 Usługi EURES świadczone na rzecz pracodawców
12:10 - 12:30 Nowe formy wsparcia przy zatrudnianiu osób bezrobotnych oraz wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawcy i jego pracowników

12:30 Zakończenie konferencji

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa w
Konferencji do dnia 21.11.2014r na załączonym formularzu zgłoszeniowym
osobiście, lub na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , lub listownie na
adres: 68-100 Żagań, ul. Dworcowa 9, lub faxem 68 377 32 75. O miejscu
konferencji poinformujemy w późniejszym terminie.

Formularz zgłoszeniowy (pdf)


Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze uprzejmie informuje,
że w dniach:
23.07.2014r., 20.08.2014r., 24.09.2014r.,
23.10.2014r., 26.11.2014r. oraz 16.12.2014r.

zostaną zorganizowane spotkania informacyjne z Doradcą EURES z Niemiec dla
osób bezrobotnych i poszukujących pracy na terenie Niemiec. Podczas spotkań
zostaną udzielone informacje na temat warunków życia i pracy w Niemczech.
Doradca odpowie na pytania osób zainteresowanych z zakresu poszukiwania
pracy oraz warunków zatrudnienia na terenie Niemiec.

Spotkania odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
w sali nr 5 w godzinach od 10.00 do 13.00.


 UWAGA - Szanowni Pracodawcy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. (informacja)


Składki dla sprawujących opiekę nad dzieckiem

dla osób, które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym ( w tym bezrobotnych)

Od  1 września 2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ubezpieczenia dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka lub dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Przez ten czas składki na ubezpieczenie emerytalne będą finansowane z budżetu państwa od kwoty odpowiadającej 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2014 wynosi ono 1680 zł brutto – 75% od tej sumy to 1260 zł brutto).
Prawo do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym przysługuje jednemu z rodziców pod warunkiem, że drugi rodzic nie jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym z tego tytułu albo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi jako osoba; pobierająca zasiłek macierzyński, przebywająca na urlopie wychowawczym, sprawująca osobista opiekę nad dzieckiem.
Składki na ubezpieczenie emerytalne będą odprowadzane za osobę opiekującą się dzieckiem od dnia złożenia przez nią w ZUS specjalnego oświadczenia.
Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem dostępne są na stronie internetowej ZUS http://www.zus.pl/  pod nr infolinii: 801 400 987 z telefonów stacjonarnych lub (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych lub terenowej jednostce ZUS Żary tel. 374 22 67.

Podstawa prawna:
art. 6b oraz art. 36 ust. 2b, ust. 15 i ust. 16 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1442).


UWAGA

PIT–11* dla zarejestrowanych w PUP Żagań 

Informacja o dochodach rocznych za 2013 r.
będzie wydawana od 04 do 21 lutego br.

w pokojach według nazwisk rozpoczynających się na literę:

A, B, C, D, E, F, G, R, S, Ś -   pokój  16 

H, I, J, K, L, Ł, M, N, O -   pokój  06

P, T, U, W, Y, Z, Ź, Ż -    pokój  04    

PIT-11*  dla zarejestrowanych w Filii w Szprotawie

Informacja o dochodach rocznych za 2013 r.
będzie wydawana od 07 do 24 lutego br.

w pokojach według nazwisk rozpoczynających się na literę:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł - pokój 3
M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z, Ż, Ź - pokój 2 


Informacja dotycząca „Rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za 2013 rok”

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu roczne zestawienie składek społecznych i zdrowotnych za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, w celu ich weryfikacji.

Zestawienia za 2013 rok, osoby zarejestrowane bez prawa do zasiłku w PUP Żagań mogą otrzymać w siedzibie urzędu przy ul. Dworcowej 9, w pok. nr 5, natomiast osoby zarejestrowane w Filii PUP w Szprotawie w siedzibie Filii przy ul. Bronka Kozaka 4, w pok. nr 17.

Informujemy, że jest to wyłącznie dokument informacyjny i nie podlega rozliczeniu rocznemu w Urzędzie Skarbowym.


OGŁOSZENIE O NABORZE
Zapraszamy do udziału w projekcie  ,,Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawo-dowej osób niepełnosprawnych”
Cel projektu: dopasowanie ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie żagańskim do ich potrzeb w okresie do 28.02.2015 r. poprzez stworzenie nowych i udoskonalenie istniejących metod i narzędzi.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:
1. Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
2. Zamieszkałe na terenie powiatu żagańskiego
3. W wieku aktywności zawodowej
4. Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

Działania nieodpłatne skierowane do uczestników projektu (wg indywidualnych potrzeb):
• Wsparcie osobistego coacha
• Udzielenie informacji o możliwości wsparcia przez PCPR, PUP, OPS
• Indywidualne spotkanie z psychologiem
• Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym
• Sporządzenie Portfolio
• Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania
• Skierowanie do Międzysektorowej Grupy Wsparcia
• Udział w kursach/ szkoleniach zawodowych, w tym z zakresu zakładania działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej
• Udział w wizytach studyjnych u pracodawców
• Udział w  stażach zawodowych
• Udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub założenie spółdzielni socjalnej
• Kierowanie do zatrudnienia

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu pok. 25 – Pani Estera Kurek

Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie kompletu formularzy w siedzibie PUP w Żaganiu do dnia 30 listopada 2013 r.

Projektodawca: Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach
Partnerzy:
1.  MM Global Consulting sp. z o.o.
2. Stowarzyszenie PEGAZ
3. Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu


Informacja dla Pracodawców
 • Pracodawco, jeśli chcesz otrzymywać bezpośrednio na Twoją pocztę elektroniczną informacje o:

  • sytuacji na lokalnym rynku pracy,
  • realizowanych programach,
  • środkach posiadanych na aktywizację osób bezrobotnych,
  • naborach wniosków na poszczególne formy zatrudnienia (staż, prace interwencyjne, refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy)

  wypełnij formularz zgłoszeniowy / aktualizacyjny i prześlij go do Urzędu.


     INFORMACJA !!!

  Od dnia 01.02.2012r. wypłaty zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych, realizowane będą:

  Dla zarejestrowanych w PUP Żagań ul. Dworcowa 9
   Agencja PKO w Żaganiu przy Placu Słowiańskim 6 (lokal po byłej cukierni)
  w godzinach 8:30 – 15:00
  Dla zarejestrowanych w filii Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
  Agencja PKO w Szprotawie przy ul. Generała Andersa 1
  w godzinach 8:30 – 15:00


  Informacja

  Osoby, które zgłosiły do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, które ukończyły 18 lat a kształcą się dalej (do ukończenia 26 lat) proszone są o niezwłoczne dostarczenie zaświadczenia ze szkoły z planowaną datą ukończenia nauki ,według nazwisk rozpoczynających się na literę do pokoi:

  • PUP Żagań: 4, 6, 16 :

   pokój  16  - A, B, C, D, E, F, G,  R, S, Ś

   pokój  06 - H, I, J, K, L, Ł, M, N, O  

   pokój  04   - P,  T, U, W, Y, Z, Ź, Ż

  • Filia Szprotawa: 1, 2, 3:

   pokój  1 - K, L, Ł, M, N, O, P

   pokój  2 - R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż

   pokój  3 - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J  Image 

    

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
  68-100 Żagań, ul. Dworcowa 9

  tel. (68) 477-78-39, 477-78-40
  fax. (68) 377-32-75

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu filia w Szprotawie
  67-300 Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
  tel. (68) 376-26-54, 376-43-01
  fax. (68) 376-43-01

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726


  Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń. Tel. 19524.

    

  Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*


  • Z telefonów stacjonarnych płatne jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora


  Uwaga!
  Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

  Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń. Tel. 19524.

 
© 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.