Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej  Programy Unijne  Powiat Żagański  Europejski Fundusz Społeczny  Portal Unii Europejskiej  EURES  Zielona Linia, tel. 19524


Strona główna

SZANOWNI PAŃSTWO
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że z dniem 05.10.2015r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej które finansowane będą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020
 
Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, należących do II lub I  profilu pomocy znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

•kobiety,
•osoby niepełnosprawne
•osoby o niskich kwalifikacjach ( poziom wykształcenia od podstawowego do średniego ).


Ponadto informuję, iż nabór prowadzony będzie do wyczerpania puli 20 pozytywnie rozpatrzonych wniosków.


Szanowni Państwo
 
W związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia 2015 r. ZUS ma obowiązek przekazywać powiatowym urzędom pracy raporty z informacjami  o zbiegach tytułów do ubezpieczeń. Z raportów wynika, że osoby bezrobotne nie informują urzędu  o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego. Takimi okolicznościami są między innymi:

-  umowa o pracę,
-  umowa zlecenie lub umowa o dzieło,
-  prowadzenie działalności gospodarczej,
-  zasiłek stały z opieki społecznej,  zasiłek dla opiekuna,
-  renta,
-  emerytura,
-  pobieranie zasiłku chorobowego, macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia.

Spowodowało to, że wiele osób nienależnie pobrało świadczenia w postaci zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów z tytułu odbytego szkolenia i  stażu lub urząd niesłusznie odprowadził za te osoby składkę zdrowotną. We wszystkich przypadkach urząd pracy zobowiązany jest do podjęcia w stosunku do tych klientów postępowania administracyjnego często kończącego się zwrotem nienależnie pobranych świadczeń. Dodatkowo u osób tych powstają niezgodności na koncie ubezpieczonego w ZUS co zostaje odzwierciedlone w systemie eWUŚ podczas wizyty u lekarza.
 

Przypominamy wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku zgłoszenia w terminie do 7 dni wszystkich zmian mających wpływ na status bezrobotnego.

Dodatkowo informujemy, że  zgodnie z zapisem art. 119 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy każda osoba bezrobotna, która podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

 

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert (więcej)

 


SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że z dniem 01.09.2015r. wznawia nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych..
Jednocześnie informuję, iż na miejsca refundowane kierowane będą wyłącznie osoby posiadające II profil pomocy, znajdujące się w następujących kategoriach osób bezrobotnych:

 • bezrobotni do 30 roku życia
 • długotrwale bezrobotni
 • bezrobotni powyżej 50 – tego roku życia
 • bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
 • bezrobotni posiadający, co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.
 • bezrobotni niepełnosprawni

Ponadto informuję, iż nabór prowadzony będzie do wyczerpania puli 20 pozytywnie rozpatrzonych wniosków.


Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do udziału w

REGIONALNYM PROGRAMIE  OPERACYJNYM - LUBUSKIE 2020
 Działanie 6.1 Aktywizacja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy. 
[więcej]


Projekt Schematom STOP! II edycja
Powiat Żagański od kwietnia 2015 r. przystąpił do realizacji II edycji projektu ,,Schematom STOP! (więcej)


Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do udziału w

PROGRAMIE  OPERACYJNYM  WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
(więcej)


Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że z dniem 15.06.2015r. wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Jednocześnie informujemy, iż Urząd na dzień dzisiejszy dysponuje środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim” na udzielenie dotacji dla 31 osób. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia lub samozatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat (nie ukończone 30 lat), należących do II lub I profilu pomocy, które nie kształcą się oraz nie szkolą (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się ze środków publicznych) – tzw. młodzież NEET.


Projekt Schematom STOP! II edycja
Powiat Żagański od kwietnia 2015 r. przystąpił do realizacji II edycji projektu ,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż", który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
(więcej)


Gwarancja dla młodzieży

 Uprzejmie informuję, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancja dla młodzieży”.


UWAGA - PIT–11 

Informacja o dochodach rocznych za 2014 r.
( z wyjątkiem osób pobierających stypendium stażowe
z EFS – nie podlegające opodatkowaniu)
będzie wydawana

PUP ŻAGAŃ  od 02 do 18 lutego 2015

w pokojach według nazwisk rozpoczynających się na literę:

A, B, C, D, E, F, G, R, S, Ś  -   pokój  16               

H, I, J, K, L, Ł, M, N, O  -   pokój  06
 
P, T, U, W, Y, Z, Ź, Ż  -    pokój  04    

FILIA SZPROTAWA od 02 do 20 lutego br.

-. pokój nr 1-5


Darmowe szkoły dla dorosłych
 
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania z darmowego kształcenia dorosłych.
Spotkanie odbędzie się w dniu 22.01.2015 godz. 11:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu (Dworcowa 9) w pokoju nr 32.
 
Wszystkich zainreresowanych serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny
 
Informacja (pdf)
plakat (pdf)
 
strona internetowa: www. zagan.zak.edu.pl

 


 

Szanowni Państwo,

 Kontaktuję się w związku z badaniem, które firma Agrotec Polska realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Głównym celem badania jest ocena zasadności, możliwości, zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014 - 2020 w województwie lubuskim oraz wskazanie obszarów ich zastosowania.

Jednym z elementów badania jest badanie CAWI – wywiady wspomagane komputerowo w formie ankiety skierowane do osób bezrobotnych planujących założenie działalności gospodarczej.

Badanie to ma na celu zbadanie potrzeb rozwojowych osób fizycznych zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej oraz ich dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie Państwa bazy mailowej zarejestrowanych osób bezrobotnych (wyłącznie adres mailowy, bez żadnych dodatkowych danych), abyśmy mogli przesłać im ankietę do wypełnienia. Prosimy ponadto o zamieszczenie linka do ankiety i poniższej informacji na stronie internetowej PUP-u.

(Informacja)


 UWAGA - Szanowni Pracodawcy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. (informacja)


Składki dla sprawujących opiekę nad dzieckiem

dla osób, które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym ( w tym bezrobotnych)

Od  1 września 2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ubezpieczenia dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka lub dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Przez ten czas składki na ubezpieczenie emerytalne będą finansowane z budżetu państwa od kwoty odpowiadającej 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2014 wynosi ono 1680 zł brutto – 75% od tej sumy to 1260 zł brutto).
Prawo do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym przysługuje jednemu z rodziców pod warunkiem, że drugi rodzic nie jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym z tego tytułu albo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi jako osoba; pobierająca zasiłek macierzyński, przebywająca na urlopie wychowawczym, sprawująca osobista opiekę nad dzieckiem.
Składki na ubezpieczenie emerytalne będą odprowadzane za osobę opiekującą się dzieckiem od dnia złożenia przez nią w ZUS specjalnego oświadczenia.
Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem dostępne są na stronie internetowej ZUS http://www.zus.pl/  pod nr infolinii: 801 400 987 z telefonów stacjonarnych lub (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych lub terenowej jednostce ZUS Żary tel. 374 22 67.

Podstawa prawna:
art. 6b oraz art. 36 ust. 2b, ust. 15 i ust. 16 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1442).


 •    INFORMACJA !!!

  Od dnia 01.02.2012r. wypłaty zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych, realizowane będą:

  Dla zarejestrowanych w PUP Żagań ul. Dworcowa 9
   Agencja PKO w Żaganiu przy Placu Słowiańskim 6 (lokal po byłej cukierni)
  w godzinach 8:30 – 15:00
  Dla zarejestrowanych w filii Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
  Agencja PKO w Szprotawie przy ul. Generała Andersa 1
  w godzinach 8:30 – 15:00


  Informacja

  Osoby, które zgłosiły do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, które ukończyły 18 lat a kształcą się dalej (do ukończenia 26 lat) proszone są o niezwłoczne dostarczenie zaświadczenia ze szkoły z planowaną datą ukończenia nauki ,według nazwisk rozpoczynających się na literę do pokoi:

  • PUP Żagań: 4, 6, 16 :

   pokój  16  - A, B, C, D, E, F, G,  R, S, Ś

   pokój  06 - H, I, J, K, L, Ł, M, N, O  

   pokój  04   - P,  T, U, W, Y, Z, Ź, Ż

  • Filia Szprotawa: 1, 2, 3:

   pokój  1 - K, L, Ł, M, N, O, P

   pokój  2 - R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż

   pokój  3 - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J  Image 

    

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
  68-100 Żagań, ul. Dworcowa 9

  tel. (68) 477-78-39, 477-78-40
  fax. (68) 377-32-75

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu filia w Szprotawie
  67-300 Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
  tel. (68) 376-26-54, 376-43-01
  fax. (68) 376-43-01

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726


  Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń. Tel. 19524.

    

  Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*


  • Z telefonów stacjonarnych płatne jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora


  Uwaga!
  Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

  Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń. Tel. 19524.

 
Pośrednictwo pracy
Informator usług PUP
Zgłoś ofertę pracy
Lokalne oferty pracy
Cudzoziemcy
Oferty krajowe
Giełdy pracy
Usługi EURES - pracodawca
Pośrednictwo EURES
Usługi EURES - dla PP
Aktualności EURES
Oferty pracy EURES
Targi pracy
Wyjazdy za granicę
Współpraca - Niemcy
Pomoc publiczna
Pomoc publiczna
Umowy z pracodawcami
Umowy zawarte
Projekty
Projekty i programy
Archiwum
Statystyka
Statystyka lokalna
Statystyka krajowa
Analizy i badania
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Rozstrzygnięcia
Archiwum
Serwis intranetowy
Intranet
Statystyka strony
Odwiedziło nas łącznie:587662
Advertisement
Advertisement
© 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.