Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej  e_PULS Pośrednictwo  Powiat Żagański  Europejski Fundusz Społeczny  Portal Unii Europejskiej  EQUAL  EURES  Zielona Linia, tel. 19524


Strona główna

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Pracodawcy

Serdecznie zapraszam na konferencję promującą wsparcie Przedsiębiorców i
Pracodawców powiatu żagańskiego przy zatrudnianiu pracowników oraz społeczną
odpowiedzialność biznesu. Konferencja odbędzie się w dniu 28.11.2014 r  w
Żaganiu.

Program konferencji

10:00 - 10:10 Powitanie
10:10-10:35 Wsparcie dla Pracodawców z Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego
10:30 - 11:00  Wsparcie dla Pracodawców ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
11:00 - 11:20 Budowanie strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
11:20 - 11:40 Budowanie partnerstw
11:40 - 12:00 Innowacje społeczne

12:00 – 12:10 Usługi EURES świadczone na rzecz pracodawców
12:10 - 12:30 Nowe formy wsparcia przy zatrudnianiu osób bezrobotnych oraz wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawcy i jego pracowników

12:30 Zakończenie konferencji

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa w
Konferencji do dnia 21.11.2014r na załączonym formularzu zgłoszeniowym
osobiście, lub na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , lub listownie na
adres: 68-100 Żagań, ul. Dworcowa 9, lub faxem 68 377 32 75. O miejscu
konferencji poinformujemy w późniejszym terminie.

Formularz zgłoszeniowy (pdf)


Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. księgowości informacja (pdf)


Młodzieżowe Centrum Kariery zaprasza osoby nie uczące się i nie pracujące w wieku od 18 do 25 roku życia do skorzystania z bezpłatnych kursów zawodowych. Szczegóły na załączonych ulotkach informacyjnych:
Szkolenie operator wózków widłowych (ulotka)
Szkolenie spawacz MAG (ulotka)

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW NA FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

Zapraszamy do składania wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Do pobrania (wniosek) , (ulotka)


Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w branzy hotelarskiej i gastronomicznej w Świnoujściu

rekrutacja dla Hotelu Trzy Wyspy - http://caz.swinoujscie.pl/aktualnosci/rekrutacja-hotel-trzy-wyspy/

rekrutacja dla Hotelu West Baltic Resort http://caz.swinoujscie.pl/aktualnosci/techagra/


Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze uprzejmie informuje,
że w dniach:
23.07.2014r., 20.08.2014r., 24.09.2014r.,
23.10.2014r., 26.11.2014r. oraz 16.12.2014r.

zostaną zorganizowane spotkania informacyjne z Doradcą EURES z Niemiec dla
osób bezrobotnych i poszukujących pracy na terenie Niemiec. Podczas spotkań
zostaną udzielone informacje na temat warunków życia i pracy w Niemczech.
Doradca odpowie na pytania osób zainteresowanych z zakresu poszukiwania
pracy oraz warunków zatrudnienia na terenie Niemiec.

Spotkania odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
w sali nr 5 w godzinach od 10.00 do 13.00.


 UWAGA - Szanowni Pracodawcy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. (informacja)


 UWAGA

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy sposób postępowania przez urzędy pracy przy obsłudze osób bezrobotnych, który opiera się na koncepcji profilowania pomocy.  (informacja)


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze od 1 marca 2014 roku rozpoczęła realizację projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Zielonej Górze ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednym z zadań ośrodka jest promowanie zatrudnienia w instytucjach europejskich przez Polskich obywateli.  (www)
Składki dla sprawujących opiekę nad dzieckiem

dla osób, które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym ( w tym bezrobotnych)

Od  1 września 2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ubezpieczenia dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka lub dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Przez ten czas składki na ubezpieczenie emerytalne będą finansowane z budżetu państwa od kwoty odpowiadającej 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2014 wynosi ono 1680 zł brutto – 75% od tej sumy to 1260 zł brutto).
Prawo do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym przysługuje jednemu z rodziców pod warunkiem, że drugi rodzic nie jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym z tego tytułu albo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi jako osoba; pobierająca zasiłek macierzyński, przebywająca na urlopie wychowawczym, sprawująca osobista opiekę nad dzieckiem.
Składki na ubezpieczenie emerytalne będą odprowadzane za osobę opiekującą się dzieckiem od dnia złożenia przez nią w ZUS specjalnego oświadczenia.
Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem dostępne są na stronie internetowej ZUS http://www.zus.pl/  pod nr infolinii: 801 400 987 z telefonów stacjonarnych lub (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych lub terenowej jednostce ZUS Żary tel. 374 22 67.

Podstawa prawna:
art. 6b oraz art. 36 ust. 2b, ust. 15 i ust. 16 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1442).


UWAGA

PIT–11* dla zarejestrowanych w PUP Żagań 

Informacja o dochodach rocznych za 2013 r.
będzie wydawana od 04 do 21 lutego br.

w pokojach według nazwisk rozpoczynających się na literę:

A, B, C, D, E, F, G, R, S, Ś -   pokój  16 

H, I, J, K, L, Ł, M, N, O -   pokój  06

P, T, U, W, Y, Z, Ź, Ż -    pokój  04    

PIT-11*  dla zarejestrowanych w Filii w Szprotawie

Informacja o dochodach rocznych za 2013 r.
będzie wydawana od 07 do 24 lutego br.

w pokojach według nazwisk rozpoczynających się na literę:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł - pokój 3
M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z, Ż, Ź - pokój 2 


Powiatowy Urząd Pracy informuje, że Europejska Grupa Doradcza we współpracy z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej realizuje projekt pn. „ Nowe kwalifikacje zawodowe dla osób 50+” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, adresowany do osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy zamieszkujących obszar województwa lubuskiego. (informacje)


Informacja dotycząca „Rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za 2013 rok”

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu roczne zestawienie składek społecznych i zdrowotnych za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, w celu ich weryfikacji.

Zestawienia za 2013 rok, osoby zarejestrowane bez prawa do zasiłku w PUP Żagań mogą otrzymać w siedzibie urzędu przy ul. Dworcowej 9, w pok. nr 5, natomiast osoby zarejestrowane w Filii PUP w Szprotawie w siedzibie Filii przy ul. Bronka Kozaka 4, w pok. nr 17.

Informujemy, że jest to wyłącznie dokument informacyjny i nie podlega rozliczeniu rocznemu w Urzędzie Skarbowym.


F.H-U. „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich” zaprasza do udziału
w projekcie „Od niepracującego do zatrudnionego – program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które nie ukończyły
30 roku życia oraz zamieszkują teren województwa lubuskiego.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie, poprzez realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących:

 • Trening aktywności;
 • Poradnictwo zawodowe;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Szkolenia zawodowe;
 • Staże zawodowe pozwalające na zdobycie doświadczenia zawodowego (6-miesięczne);
 • Darmowe materiały dydaktyczne oraz stypendia dla uczestników.

Szkolenia zawodowe oraz staże przeprowadzone zostaną w zawodach:

 • profesjonalny  sprzedawca
 • specjalista  ds. księgowości, kadr i płac
 • opiekun  dziecięcy  i  osób starszych
 • specjalista  prac wykończeniowych w budownictwie.

Dodatkowe informacje  (szczegóły)

Kontakt :

F.H-U. „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich”

ul. Działkowa 14 B, 65-767 Zielona Góra

tel./fax 68 451 97 99, kom. 508 197 207

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; http://www.cksowa.edu.pl/


OGŁOSZENIE O NABORZE
Zapraszamy do udziału w projekcie  ,,Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawo-dowej osób niepełnosprawnych”
Cel projektu: dopasowanie ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie żagańskim do ich potrzeb w okresie do 28.02.2015 r. poprzez stworzenie nowych i udoskonalenie istniejących metod i narzędzi.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:
1. Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
2. Zamieszkałe na terenie powiatu żagańskiego
3. W wieku aktywności zawodowej
4. Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

Działania nieodpłatne skierowane do uczestników projektu (wg indywidualnych potrzeb):
• Wsparcie osobistego coacha
• Udzielenie informacji o możliwości wsparcia przez PCPR, PUP, OPS
• Indywidualne spotkanie z psychologiem
• Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym
• Sporządzenie Portfolio
• Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania
• Skierowanie do Międzysektorowej Grupy Wsparcia
• Udział w kursach/ szkoleniach zawodowych, w tym z zakresu zakładania działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej
• Udział w wizytach studyjnych u pracodawców
• Udział w  stażach zawodowych
• Udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub założenie spółdzielni socjalnej
• Kierowanie do zatrudnienia

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu pok. 25 – Pani Estera Kurek

Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie kompletu formularzy w siedzibie PUP w Żaganiu do dnia 30 listopada 2013 r.

Projektodawca: Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach
Partnerzy:
1.  MM Global Consulting sp. z o.o.
2. Stowarzyszenie PEGAZ
3. Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu


Informacja dla Pracodawców
 • Pracodawco, jeśli chcesz otrzymywać bezpośrednio na Twoją pocztę elektroniczną informacje o:

  • sytuacji na lokalnym rynku pracy,
  • realizowanych programach,
  • środkach posiadanych na aktywizację osób bezrobotnych,
  • naborach wniosków na poszczególne formy zatrudnienia (staż, prace interwencyjne, refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy)

  wypełnij formularz zgłoszeniowy / aktualizacyjny i prześlij go do Urzędu.


     INFORMACJA !!!

  Od dnia 01.02.2012r. wypłaty zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych, realizowane będą:

  Dla zarejestrowanych w PUP Żagań ul. Dworcowa 9
   Agencja PKO w Żaganiu przy Placu Słowiańskim 6 (lokal po byłej cukierni)
  w godzinach 8:30 – 15:00
  Dla zarejestrowanych w filii Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
  Agencja PKO w Szprotawie przy ul. Generała Andersa 1
  w godzinach 8:30 – 15:00


  Informacja

  Osoby, które zgłosiły do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, które ukończyły 18 lat a kształcą się dalej (do ukończenia 26 lat) proszone są o niezwłoczne dostarczenie zaświadczenia ze szkoły z planowaną datą ukończenia nauki ,według nazwisk rozpoczynających się na literę do pokoi:

  • PUP Żagań: 4, 6, 16 :

   pokój  16  - A, B, C, D, E, F, G,  R, S, Ś

   pokój  06 - H, I, J, K, L, Ł, M, N, O  

   pokój  04   - P,  T, U, W, Y, Z, Ź, Ż

  • Filia Szprotawa: 1, 2, 3:

   pokój  1 - K, L, Ł, M, N, O, P

   pokój  2 - R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż

   pokój  3 - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J  Image 

    

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
  68-100 Żagań, ul. Dworcowa 9

  tel. (68) 477-78-39, 477-78-40
  fax. (68) 377-32-75

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu filia w Szprotawie
  67-300 Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
  tel. (68) 376-26-54, 376-43-01
  fax. (68) 376-43-01

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726


  Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń. Tel. 19524.

    

  Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*


  • Z telefonów stacjonarnych płatne jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora


  Uwaga!
  Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

  Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń. Tel. 19524.

 
Pośrednictwo pracy
Informator usług PUP
Zgłoś ofertę pracy
Lokalne oferty pracy
Zatrudnienie obywateli
Oferty krajowe
Giełdy pracy
Usługi EURES - pracodawca
Pośrednictwo EURES
Usługi EURES - dla PP
Aktualności EURES
Oferty pracy EURES
Targi pracy
Wyjazdy za granicę
Współpraca - Niemcy
Pomoc publiczna
Pomoc publiczna
Umowy z pracodawcami
Umowy zawarte
Projekty
Projekty realizowane
Archiwum
Statystyka
Statystyka lokalna
Statystyka krajowa
Analizy i badania
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Rozstrzygnięcia
Archiwum
Serwis intranetowy
Intranet
Statystyka strony
Odwiedza nas 2 gości
Odwiedziło nas łącznie:495421
Advertisement
Advertisement
© 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.