Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej  e_PULS Pośrednictwo  Powiat Żagański  Europejski Fundusz Społeczny  Portal Unii Europejskiej  EQUAL  EURES  Zielona Linia, tel. 19524


Strona główna

PRACA DLA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

PZU ODDZIAŁ ŻAGAŃ zaprasza na spotkanie rekrutacyjne,  które odbędzie się
dnia 22.04.2015   o godzinie 10.00 w Powatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu w
pokoju nr 32.

Na spotkanie prosimy o zabranie ze sobą CV

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

 


 

Zaproszenie dla pracodawców na Targi Lokalnych Produktów i usług 

ŁUŻYCKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA  im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach i STOWARZYSZENIE PEGAZ w Jeleniej Górze wraz z Partnerami projektu zapraszają Pracodawców z terenu powiatu żagańskiego do udziału w Targach Lokalnych Produktów i Usług, które odbędą się w dniu 09.05.2015r. od godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Iłowej ; ul. Żagańska 15

Udział w Targach stwarza niepowtarzalną  okazję do zaprezentowania wytwarzanych produktów lub świadczonych usług wśród lokalnej społeczności,  a takżed szansę włączenia się osób niepełnosprawnych w e wspieranie lokalnego biznesu.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Targach do dnia 20.04.2015r.
Osoba do kontaktów: Maria Pajdosz tel. 68 477 78 37 ; fax. 68 377 32 75, 

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Udział w Targacj jest bezpłatny. Organizator zapewnia bepłatnie stanowisko wystawiennicze.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:

 • formularz zgłoszeniowy (doc)
 • oświadczenie uczestnika (pdf)
 • dane instytucji objętych wsparciem  (doc)
   

Zaproszenie do udziału w badaniu na temat kompetencji ogólnych posiadanych przez absolwentów publicznych szkół wyższych

Szanowny Absolwencie/ Szanowna Absolwentko,

Zapraszam do wzięcia udziału w badaniu mającym na celu zebranie informacji na temat kompetencji ogólnych posiadanych przez absolwentów publicznych szkół wyższych w całej Polsce. Kompetencje ogólne są drugą grupą kompetencji (poza kompetencjami zawodowymi - związanymi z kierunkiem wykształcenia), które są oczekiwane przez pracodawców.

Badanie jest realizowane przez autora w ramach rozprawy doktorskiej przy zachowaniu zasady poufności i anonimowości respondentów. Zbiorcze wyniki badania zostaną wykorzystane do pracy naukowej w ramach rozprawy doktorskiej sporządzanej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Zachęcam do udziału w badaniu i sprawdzeniu swojego poziomu kompetencji ogólnych po studiach wyższych!

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy kliknąć w poniższy link (lub przeciągnąć go do paska adresowego przeglądarki) i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie: http://www.badanieabsolwentow.pl/

Ankietę proszę wypełnić maksymalnie do 30 kwietnia 2015 roku.


 

UWAGA !!!!
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuję, że z uwagi na ograniczoną ilość posiadanych środków finansowych z dniem 05.03.2014r. zawiesza do odwołania przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.


 

Szanowni Państwo
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że od dnia 16.02.2015r. rozpoczyna nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Nabór prowadzony będzie do wyczerpania puli posiadanych środków, a o kolejności rozpatrywania decyduje data wpływu wniosku.
Zachęcamy również do zapoznania się z formalnymi kryteriami dotyczącymi  składanych wniosków.


UWAGA - PIT–11 

Informacja o dochodach rocznych za 2014 r.
( z wyjątkiem osób pobierających stypendium stażowe
z EFS – nie podlegające opodatkowaniu)
będzie wydawana

PUP ŻAGAŃ  od 02 do 18 lutego 2015

w pokojach według nazwisk rozpoczynających się na literę:

A, B, C, D, E, F, G, R, S, Ś  -   pokój  16               

H, I, J, K, L, Ł, M, N, O  -   pokój  06
 
P, T, U, W, Y, Z, Ź, Ż  -    pokój  04    

FILIA SZPROTAWA od 02 do 20 lutego br.

-. pokój nr 1-5


Darmowe szkoły dla dorosłych
 
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania z darmowego kształcenia dorosłych.
Spotkanie odbędzie się w dniu 22.01.2015 godz. 11:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu (Dworcowa 9) w pokoju nr 32.
 
Wszystkich zainreresowanych serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny
 
Informacja (pdf)
plakat (pdf)
 
strona internetowa: www. zagan.zak.edu.pl


 

Szanowni Państwo,

 Kontaktuję się w związku z badaniem, które firma Agrotec Polska realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Głównym celem badania jest ocena zasadności, możliwości, zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014 - 2020 w województwie lubuskim oraz wskazanie obszarów ich zastosowania.

Jednym z elementów badania jest badanie CAWI – wywiady wspomagane komputerowo w formie ankiety skierowane do osób bezrobotnych planujących założenie działalności gospodarczej.

Badanie to ma na celu zbadanie potrzeb rozwojowych osób fizycznych zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej oraz ich dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie Państwa bazy mailowej zarejestrowanych osób bezrobotnych (wyłącznie adres mailowy, bez żadnych dodatkowych danych), abyśmy mogli przesłać im ankietę do wypełnienia. Prosimy ponadto o zamieszczenie linka do ankiety i poniższej informacji na stronie internetowej PUP-u.

(Informacja)


 

 UWAGA - Szanowni Pracodawcy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. (informacja)


Składki dla sprawujących opiekę nad dzieckiem

dla osób, które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym ( w tym bezrobotnych)

Od  1 września 2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ubezpieczenia dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka lub dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Przez ten czas składki na ubezpieczenie emerytalne będą finansowane z budżetu państwa od kwoty odpowiadającej 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2014 wynosi ono 1680 zł brutto – 75% od tej sumy to 1260 zł brutto).
Prawo do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym przysługuje jednemu z rodziców pod warunkiem, że drugi rodzic nie jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym z tego tytułu albo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi jako osoba; pobierająca zasiłek macierzyński, przebywająca na urlopie wychowawczym, sprawująca osobista opiekę nad dzieckiem.
Składki na ubezpieczenie emerytalne będą odprowadzane za osobę opiekującą się dzieckiem od dnia złożenia przez nią w ZUS specjalnego oświadczenia.
Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem dostępne są na stronie internetowej ZUS http://www.zus.pl/  pod nr infolinii: 801 400 987 z telefonów stacjonarnych lub (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych lub terenowej jednostce ZUS Żary tel. 374 22 67.

Podstawa prawna:
art. 6b oraz art. 36 ust. 2b, ust. 15 i ust. 16 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1442).


UWAGA

PIT–11* dla zarejestrowanych w PUP Żagań 

Informacja o dochodach rocznych za 2013 r.
będzie wydawana od 04 do 21 lutego br.

w pokojach według nazwisk rozpoczynających się na literę:

A, B, C, D, E, F, G, R, S, Ś -   pokój  16 

H, I, J, K, L, Ł, M, N, O -   pokój  06

P, T, U, W, Y, Z, Ź, Ż -    pokój  04    

PIT-11*  dla zarejestrowanych w Filii w Szprotawie

Informacja o dochodach rocznych za 2013 r.
będzie wydawana od 07 do 24 lutego br.

w pokojach według nazwisk rozpoczynających się na literę:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł - pokój 3
M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z, Ż, Ź - pokój 2 


Informacja dotycząca „Rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za 2013 rok”

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu roczne zestawienie składek społecznych i zdrowotnych za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, w celu ich weryfikacji.

Zestawienia za 2013 rok, osoby zarejestrowane bez prawa do zasiłku w PUP Żagań mogą otrzymać w siedzibie urzędu przy ul. Dworcowej 9, w pok. nr 5, natomiast osoby zarejestrowane w Filii PUP w Szprotawie w siedzibie Filii przy ul. Bronka Kozaka 4, w pok. nr 17.

Informujemy, że jest to wyłącznie dokument informacyjny i nie podlega rozliczeniu rocznemu w Urzędzie Skarbowym.


OGŁOSZENIE O NABORZE
Zapraszamy do udziału w projekcie  ,,Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawo-dowej osób niepełnosprawnych”
Cel projektu: dopasowanie ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie żagańskim do ich potrzeb w okresie do 28.02.2015 r. poprzez stworzenie nowych i udoskonalenie istniejących metod i narzędzi.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:
1. Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
2. Zamieszkałe na terenie powiatu żagańskiego
3. W wieku aktywności zawodowej
4. Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

Działania nieodpłatne skierowane do uczestników projektu (wg indywidualnych potrzeb):
• Wsparcie osobistego coacha
• Udzielenie informacji o możliwości wsparcia przez PCPR, PUP, OPS
• Indywidualne spotkanie z psychologiem
• Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym
• Sporządzenie Portfolio
• Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania
• Skierowanie do Międzysektorowej Grupy Wsparcia
• Udział w kursach/ szkoleniach zawodowych, w tym z zakresu zakładania działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej
• Udział w wizytach studyjnych u pracodawców
• Udział w  stażach zawodowych
• Udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub założenie spółdzielni socjalnej
• Kierowanie do zatrudnienia

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu pok. 25 – Pani Estera Kurek

Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie kompletu formularzy w siedzibie PUP w Żaganiu do dnia 30 listopada 2013 r.

Projektodawca: Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach
Partnerzy:
1.  MM Global Consulting sp. z o.o.
2. Stowarzyszenie PEGAZ
3. Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu


Informacja dla Pracodawców
 • Pracodawco, jeśli chcesz otrzymywać bezpośrednio na Twoją pocztę elektroniczną informacje o:

  • sytuacji na lokalnym rynku pracy,
  • realizowanych programach,
  • środkach posiadanych na aktywizację osób bezrobotnych,
  • naborach wniosków na poszczególne formy zatrudnienia (staż, prace interwencyjne, refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy)

  wypełnij formularz zgłoszeniowy / aktualizacyjny i prześlij go do Urzędu.


     INFORMACJA !!!

  Od dnia 01.02.2012r. wypłaty zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych, realizowane będą:

  Dla zarejestrowanych w PUP Żagań ul. Dworcowa 9
   Agencja PKO w Żaganiu przy Placu Słowiańskim 6 (lokal po byłej cukierni)
  w godzinach 8:30 – 15:00
  Dla zarejestrowanych w filii Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
  Agencja PKO w Szprotawie przy ul. Generała Andersa 1
  w godzinach 8:30 – 15:00


  Informacja

  Osoby, które zgłosiły do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, które ukończyły 18 lat a kształcą się dalej (do ukończenia 26 lat) proszone są o niezwłoczne dostarczenie zaświadczenia ze szkoły z planowaną datą ukończenia nauki ,według nazwisk rozpoczynających się na literę do pokoi:

  • PUP Żagań: 4, 6, 16 :

   pokój  16  - A, B, C, D, E, F, G,  R, S, Ś

   pokój  06 - H, I, J, K, L, Ł, M, N, O  

   pokój  04   - P,  T, U, W, Y, Z, Ź, Ż

  • Filia Szprotawa: 1, 2, 3:

   pokój  1 - K, L, Ł, M, N, O, P

   pokój  2 - R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż

   pokój  3 - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J  Image 

    

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
  68-100 Żagań, ul. Dworcowa 9

  tel. (68) 477-78-39, 477-78-40
  fax. (68) 377-32-75

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726

  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu filia w Szprotawie
  67-300 Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
  tel. (68) 376-26-54, 376-43-01
  fax. (68) 376-43-01

  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726


  Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń. Tel. 19524.

    

  Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*


  • Z telefonów stacjonarnych płatne jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora


  Uwaga!
  Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

  Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń. Tel. 19524.

 
© 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.